Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Gita wa, tsujo muttsu no gen o motsu furetto-tsuki gakkidesu. Onkyo wa, chuku no mokusei matawa purasuchikku-sei no kibako (akosutikkugita-yo), denki anpu to supika (erekigita-yo) o shiyo shite onkyo-teki ni tosha sa remasu. Tenkei-teki ni wa, hidarite no yubi de gen o furettingu (matawa furetto ni taishite osu) shinagara, migite no yubi, oyayubi matawa tsume de gen o tataki matawa tsumu koto ni yotte enso sa reru. Gita wa, dento-teki ni mokuzai de tsukura reta taipu no kodosofon de, cho, nairon, suchiru no gen de hara rete ori, sono kozo to chuningu ni yotte hoka no kodovu~on to kubetsu sa rete imasu. Gendai no gita no mae ni wa, gita, vu~iuera, 4 kosu no runesansu gita, 5 kosu no barokku gita ga ari, korera wa subete saishin no 6 gengakki no kaihatsu ni koken shimashita. Gendai no akosutikkugita ni wa, kurashikkugita (nairon gen gita), suchiru gen akosutikkugita, achitoppugita no 3ttsu no taipu ga arimasu. Koreha `jazugita'-tomo yoba remasu. Akosutikkugita no neiro wa gita no chuku-tai ni yotte zofuku sa reta gen no shindo ni yotte tsukura re, gita wa kyomei-shitsu to shite kino shimasu. Koten-tekina gita wa, shibashiba, kaku sutoringu ga enso sa reru no to wa taisho-teki ni, pureiya no yubi de kobetsu ni nukitora reru hokatsu-tekina yubi pikkingu giho o shiyo shite, tandoku no gakki to shite enso sa reru. `Fingapikkingu' to iu yogo wa, Beikoku de enso sa reru foku, burusu, burugurasu, kantorigita no dento o sasu baai mo arimasu. Akosutikkubesugita wa, tsujo no gita no 1 okutabu-ka no teion no gakkidesu.

1930-Nendai ni donyu sa reta erekutorikku gita wa, enso-sha to choshu ga kiku no ni jubun'na hodo okina otowodasu anpu to supika o shiyo shi, enso-ji ni denki shingo o seisei shi, denshi-teki ni sosa shi, ikoraiza (tatoeba, teion oyobi koon tonkontororu)oyobi hijo ni tayona denshi efekutoyunitto (mottomo ippantekini shiyo sa reru mono) wa yugami (matawa `obadoraibu') oyobi ribabudearu. Shoki ni zofuku sa reta gita wa chuku no bodi o saiyo shimashitaga, nozomashikunai onkyo-teki hauringu haurusu ga hassei shi nikui tame, 1960-nendai kara 1970-nendai ni kakete wa, shikkari to shita mokusei bodi ga yori tekishite imashita. Akosutikkugita to doyo ni, chuku no bodigita, jazugita, burusu, rokabiri ni shiyo sa reru achitoppugita, rokkumyujikku de hiroku shiyo sa reru soriddobodigita nado, erekutorogita ni wa ikutsu ka no taipu ga arimasu. Gitaanpu o tsukatte enso sa reta erekutorikkugita no dai onryo, zofuku sa reta oto to sonikkupawa wa, banso gakki (Rifu to kodo no enso) to gitasoro no enso no ryoho de, burusu to rokkumyujikku no kaihatsu ni oite juyona yakuwari o hatashimashita. Rokku sabu janru, tokuni hevu~imetaru myujikku to panku rokku. Erekigita wa, ninkinoaru bunka ni okina eikyo o ataete imasu. Gita wa sekaiju no samazamana janru no ongaku ni shiyo sa rete imasu. Burusu, burugurasu, kantori, furamenko, foku, jazu, jota, mariatchi, metaru, panku, rege, rokku, Soru, poppu no yona janru no shuyona gakki to shite shira rete imasu. Perihal Gitar

Komentar